Provozní řád - Dětský klub Jablíčko

Provozní řád DK Jablíčko

I. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců

Práva dětí:

• Na svobodu projevu odpovídající věku dítěte

• Na svobodu myšlení, svědomí a náboženství

• Na výběr kamarádů

• Na volnost pohybu v prostorách DK Jablíčko, jež jsou k tomu určeny

• Na respektování soukromého života rodiny dítěte provozovatelem a pověřenými spolupracovníky

• Být chráněno před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním

• Na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové činnosti přiměřené věku dítěte

• Na vzdělávání přiměřené jeho věku a možnostem

O způsobu výchovy dítěte v rodině rozhoduje zákonný zástupce – nese tudíž primární zodpovědnost za dítě.

Práva zákonných zástupců:

• Na informace o průběhu a výsledcích péče o dítě a jeho vzdělávání

• Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí péče o dítě a jeho vzdělávání

• Na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se péče o dítě a jeho vzdělávání

Povinnosti zákonných zástupců:

• Zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do DK Jablíčko

• Na vyzvání zástupců DK Jablíčko se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se péče o dítě nebo jeho vzdělávání

• Informovat provozovatele nebo pověřené spolupracovníky DK Jablíčko o zdravotní způsobilosti dítěte, o změnách ve zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh péče o dítě nebo jeho vzdělávání

• Oznamovat změny v údajích, které jsou podstatné pro průběh péče o dítě, vzdělávání nebo bezpečnost dítěte (např. trvalé bydliště, údaje o zdravotním stavu či postižení, jméno a příjmení zákonných zástupců, zdravotní pojišťovna, místo trvalého pobytu dítěte, telefonické spojení, atd.)

Pravidla vzájemných vztahů s provozovatelem a pověřenými spolupracovníky DK Jablíčko

DK Jablíčko spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte s cílem prohloubit vzájemné působení rodiny, provozovatele a pověřených spolupracovníků. Provozovatel a pověření spolupracovníci sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět. Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o všem, co se v DK Jablíčko děje (prostřednictvím nástěnek, webových stránek, facebooku, konzultačních hovorů).

• Provozovatel a pověření spolupracovníci chrání soukromí rodiny dítěte a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech.

• Jednají se zákonnými zástupci ohleduplně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

• Nezasahují do života a soukromí rodiny.

• DK Jablíčko podporuje rodinnou výchovu a pomáhá zákonným zástupcům v péči o dítě, nabízí jim poradenský servis a jiné osvětové aktivity v otázkách vzdělávání a výchovy předškolních dětí.

• Dětský klub Jablíčko je neakreditované zařízení, nespadá pod ministerstvo školství.

II. Provoz a vnitřní režim DK Jablíčko

Provoz DK Jablíčko je od 8:00 do 16:00 hodin ve dnech pondělí – pátek. (od 8:00-9:00 do 13:00 a od 13:00 do 16:00)

• DK Jablíčko má během hlavních školních prázdninách (červenec, srpen) zavřeno. Otevřeno bude pouze v případě, že bude zajištěn minimální počet 5 dětí na každý den.

• Je možné zajistit i hodinové, večerní, noční nebo víkendové hlídání – tato hlídání je nutné předem domluvit.

• Do DK Jablíčko jsou přijímány děti od 2 do 4,9 let kdykoliv během výše popsaného provozu a dle kapacity (obsazenosti) v maximálním počtu 8 dětí denně.

• Provozovatel DK Jablíčko dohodne po přijetí dítěte do DK Jablíčko se zákonnými zástupci způsob a délku docházky dítěte a způsob stravování. Dítě musí přicházet do DK Jablíčko nejpozději do 8:55 hodin.

• Zákonný zástupce nebo pověřené osoby musí předat dítě provozovateli nebo pověřeným spolupracovníkům osobně.

• Předat dítě pověřené osobě může provozovatel nebo pověření spolupracovníci jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte (možno i SMS nebo mailová zpráva).

Z DK Jablíčko může být dítě vyzvednuto zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou po obědě od 12:00 do 13:00 a odpoledne od 15:00 do 16:00, pokud se rodiče se zástupci DK Jablíčko nedohodnou jinak.

• Je-li zapotřebí péče o dítě mimo otevírací dobu, účtuje DK Jablíčko za každou započatou půlhodinu 200,- Kč.

• Obědy jsou do DK Jablíčko zajišťovány ze školní jídelny Základní a mateřské školy Chelčického, Praha 3.

• Při výdeji dopolední, odpolední svačiny a obědů je dodržován systém kritických bodů HACCP.

• Provozovatel DK Jablíčko může, po předchozím písemném upozornění jeho zákonného zástupce, rozhodnout o ukončení péče o dítě a jeho vzdělávání, jestliže:

   -  ukončení doporučí v průběhu pobytu dítěte lékař

   -  dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní docházky do DK Jablíčko po dobu             delší než 2 týdny (není nárok na vrácení již zaplaceného školkovného)

   -  zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provozní řád DK Jablíčko

   -  zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za péči o dítě v DK Jablíčko ve stanoveném termínu.

Nepřítomnost dítěte v DK Jablíčko je zákonný zástupce povinen předem ohlásit. Není–li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně.

• Nepřítomnost dítěte je nutno nahlásit telefonicky či SMS (na číslo: 603 206 891) nebo osobně nejpozději do 8:30 hodin ráno.

• Zvolené dny docházky je možné později změnit jen pokud to umožňuje kapacita DK Jablíčko.

Peníze za nepřítomnost dítěte (absenci) se nevracejí. Peníze se nevracejí ani v případě, že bylo školkovné již zaplaceno a potom byla docházka předčasně ukončena a to z jakéhokoliv důvodu (nemoc, stěhování, rodinné důvody, atd.)

• Školkovné se platí vždy pouze na jeden měsíc, nelze platit na několik měsíců dopředu.

V případě onemocnění dítěte nad 11 pracovních dní bude převedeno 50% zaplacené ceny školkovného do dalšího měsíce - onemocnění je nutné doložit potvrzením od lékaře!! Tzn., že se další měsíc bude doplácet školkovné pouze ve výši 50%. Pokud nebude doloženo potvrzení od lékaře, bude se platit další měsíc školkovné v plné výši, tak jako každý jiný měsíc.

• Školkovné musí být uhrazeno nejpozději do 15. dne předchozího měsíce (na základě vystavené faktury) převodem na číslo účtu uvedené na faktuře(jako variabilní symbol se uvede číslo faktury a do kolonky "zpráva pro příjemce" jméno dítěte).

Obědy je možné odhlásit pouze den předem nejpozději do 12. hodiny.

• Pokud oběd z důvodů nepředpokládané nemoci (nebo z jiného důvod) nelze včas odhlásit, mohou si zákonní zástupci pro oběd přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 12.00 hod. do 13.00 hod.

• Pokud zákonní zástupci oběd včas neodhlásí nebo osobně nevyzvednou, jsou povinni neodhlášený nebo nevyzvednutý oběd zaplatit.

• Seznam věcí potřebných doDK Jablíčko obdrží zákonný zástupce po předání vyplněné Žádosti o přijetí dítěte.

• Za cennosti (náušnice, řetízky, atd.), donesené hračky a jiné předměty z domova DK Jablíčko neručí.

Při předem plánované celoměsíční nepřítomnosti dítěte se platí 2.000 Kč, čímž je místo v DK Jablíčko rezervováno (tato částka bude odečtena ze školkovného při opětovném nástupu a v případě, že dítě po této nepřítomnosti nenastoupí, je tato částka nevratná). V době této plánované nepřítomnosti dítěte je možné nahradit jeho místo jiným dítětem a to pouze na dobu, kdy je naplánována a nahlášena nepřítomnost dítěte. Naplánovanou a nahlášenou nepřítomnost dítěte nelze měnit - tím je zaručena docházka dítěte, které bylo přijato na dobu předem plánované celoměsíční / několikaměsíční nepřítomnosti.

• V případě ukončení docházky do DK Jablíčko je třeba oznámit tuto skutečnost minimálně jeden měsíc předem (dle Smlouvy o poskytnutí péče o dítě).

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Provozovatel DK Jablíčko je povinnen (včetně pověřených spolupracovníků) zabezpečit dohled nad dětmi. Všichni jsou odpovědni za bezpečnost dětí od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby, do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.

Provozovatel  uzavřel smlouvu o pojištění  odpovědnosti ve výši 30,000,000 Kč.  Nestanoví-li zákon jinak

odpovědnost DK Jablíčko je omezena na tuto částku.

Provozovatel DK Jablíčko i všichni pověření spolupracovníci absolvují pravidelná školení BOZP a PO.

Děti jsou během pobytu v DK Jablíčko seznamovány a poučovány o bezpečném chování při různých činnostech a v různých situacích.

V případě úrazu dítěte je provozovatel (a pověření spolupracovníci) povinnen okamžitě poskytnout první pomoc a v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc (všichni mají školení první pomoci).Každý úraz je zaznamenán do Knihy úrazů. O úraze, kde bylo nutné lékařské ošetření, vyplní zástupci nebo pověření spolupracovníci Záznam o úraze.

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů se řídí směrnicí a zákonem č. 500/2004 Sb..

Stížnosti přijímá provozovatel DK Jablíčko - Ing. Jaroslava Pavlíčková v provozovně DK Jablíčko, kde se za tímto účelem nachází Kniha stížností a kde je vyvěšená Směrnice k vyřizování stížností.

DK Jablíčko vytváří podmínky pro zdravý fyzický i psychický vývoj dítěte.

Do DK Jablíčko mohou chodit jen zdravé děti. Pokud zákonný zástupce nemocné dítě do DK Jablíčko přivede, bude dítě odesláno zpět domů (jde o zdraví ostatních dětí i personálu DK Jablíčko).

Onemocní-li dítě v průběhu dne v DK Jablíčko, provozovatel nebo pověření spolupracovníci oznámí tuto skutečnost zákonným

zástupcům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti.

Vyskytne-li se v rodině infekční onemocnění, povinností zákonného zástupce je tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli nebo pověřeným spolupracovníkům DK Jablíčko.

IV. Podmínky zacházení s majetkem Dětského klubu Jablíčko

Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s majetkem, hračkami a vybavením DK Jablíčko.

V případě opakovaného nebo úmyslného ničení majetku DK Jablíčko dítětem musí zákonní zástupci vzniklou škodu uhradit.